Blind tasting of Staritsky Levitsky Vodka: ingredients and the product

15:00 – 16:00

Blind tasting of Staritsky Levitsky Vodka: ingredients and the product